Condicions Particulars FIBRA

1- QUOTA DE LÍNIA

a) L’import de la quota de línia mensual està inclosa dins el preu del pack de Fibra.

2- DETALL DE TRUCADA DES DE FIX

a) Trucades il·limitades a fixos nacionals cada mes (cicle de facturació) i 60 minuts a mòbil.

b) Un cop assolits els límits de trucades a mòbil des del fix, les trucades es facturaran a 24,20 cènt./min + establiment de trucada a 20 cèntims.

c) Serveis de tarificació especial per a trucades des de fix, consulteu https://parlem.com/numeros-especials

Condicions particulars MÒBIL

Línia principal associada al pack

3- MODALITAT

a) Abonaments mensuals que es renoven el dia 1 de cada mes i es carrega l’import del mes anterior directament al compte bancari del client.

b) A la factura hi apareix el cost de la tarifa en concret més l’escreix, si n’hi hagués, generat per trucades o navegació fora dels abonaments

4- ABONAMENTS DE VEU

a) Tarifes il·limitades: trucades il·limitades a fixos i mòbils nacionals, amb establiment de trucada inclòs.

b) Ús del servei de veu només per a converses telefòniques i no per a altres usos com “walkie talkies” o similars. La SIM només es podrà utilitzar en dispositius mòbils; queda prohibit en centraletes, SIM-box, locutoris o altres elements de concentració de tràfic telefònic en els quals es realitzin trucades massives o per a serveis de gestió de tràfic de dades. En el cas de fer aquests tipus d’ús, les trucades es facturaran a 10 cènt./ min i 20 cènt. d’establiment de trucada

5- SEGONES LÍNIES

a) Les tarifes de segones línies han d’associar-se a una Fibra+Fix+Mòbil. No es podran associar a tarifes de Mòbil Solt ni Fibra Solta.

b) Promoció segona línia 3GB+il·limitades gratuïta només es podrà realitzar una contractació per paquet

c) Les segones línies sempre hauran de ser iguals o inferiors en GB a la línia capçalera

6- ABONAMENTS DE DADES

a) Navegació en funció dels Gigabytes contractats a màxima velocitat segons cobertura (GPRS, 3G, 3G+ i 4G).

b) Per a la configuració de les dades al mòbil, vegeu https://parlem.com/apn

c) Escreix de dades: en finalitzar l’abonament de dades, la velocitat de navegació baixarà a 16 Kbps

d) Avís de consum: en consumir el 80% i 100% de l’abonament de dades, el client rebrà l’avís a través d’SMS. Aquest SMS pot entregar-se amb retard, ja que no s’emetrà fins que es finalitzi la sessió de consum realitzada pel client.

7- ALTRES

a) SMS: 9,68 cènt./SMS a destinacions nacionals i 30,25 cènt./SMS a destinacions internacionals.

b) SMS Premium: no hi ha disponibilitat d’aquest servei.

c) MMS: 48,40 cènt. independentment del volum de dades (Kbps).

d) Trucades internacionals: vegeu https://parlem.com/trucades-internacionals

e) Serveis de tarificació especial: vegeu https://parlem.com/numeros-especials

f) Roaming: vegeu https://parlem.com/roaming

g) Números especials: queden excloses les trucades a serveis de tarificació especials (901, 902, 70X, etc.) i numeració curta (vegeu https://parlem.com/numeros-especials

Condicions particular comunes FIBRA + MÒBIL

8- TRANCAMENT DEL PAQUET DE FIBRA + MÒBIL

a) Baixa o cancel·lació del mòbil: En cas de baixa o cancel·lació del mòbil en el paquet convergent (Fibra+Fix+Mòbil) i si desitja mantenir la Fibra+Fix, el client haurà d’indicar a Parlem abans de finalitzar el mes que ha sol·lictat la baixa o cancel·lació del servei mòbil quina és la tarifa de Fibra+Fix a la qual desitja acollir-se. En cas que no s’hagi avisat, Parlem facturarà el servei amb la tarifa més similar a les que hi hagi al període vigent.

b) Baixa o cancel·lació de la fibra: En cas de baixa o cancel·lació de la fibra en el paquet convergent (Fibra+Fix+Mòbil) i si desitja mantenir el mòbil, el client haurà d’indicar a Parlem abans de finalitzar el mes que ha sol·licitat la baixa o cancel·lació del servei de fibra i quina s la tarifa de Mòbil solt a la qual desitja acollir-se. En cas que no s’hagi avisat, Parlem facturarà el servei amb la tarifa més similar a les que hi hagi al període vigent.

c) Baixa o cancel·lació de la fibra amb segones línies: En cas de baixa o cancel·lació de fibra en el paquet convergent (Fibra+Fix+Mòbil+Mòbil 2a línia) i si desitja mantenir el mòbil+2a línia, el client haurà d’indicar a Parlem abans de finalitzar el mes que ha sol·licitat la baixa o cancel·lació del servei de Fibra+Fix i quina és la tarifa de Mòbil solt a la qual desitja acollir-se. En cas que no s’hagi avisat, Parlem facturarà el servei amb la tarifa
més similar a les que hi hagi al període vigent.

d) Baixa o cancel·lació de la línia principal de mòbil amb
segones línies: En cas de baixa o cancel·lació en la línia principal de mòbil del paquet convergent (Fibra+Fix+Mòbil+Mòbil 2a línia), i si desitja mantenir la Fibra+Fix+2a línia, el client haurà d’indicar a Parlem abans de finalitzar el mes que ha sol·licitat la baixa o cancel·lació del servei de mòbil i quina és la tarifa de Fibra+Fix i Mòbil Solt a la qual desitja acollir-se. En cas que no s’hagi avisat, Parlem facturarà el servei amb la tarifa més similar a les que hi hagi al període vigent.

8- PROMOCIONS

a) Promoció fibra 100: Des del 15/04/2021 el preu de la fibra 100 serà de 29.95€ (24.75€ preu sense IVA) al mes durant 3 mesos. Passats els 3 mesos el preu serà de 39.95€ (33.01 preu sense IVA) al mes

b) Promoció fibra 600: Des del 15/04/2021 el preu de la fibra 600 serà de 29.95€ (24.75€ preu sense IVA) al mes durant 3 cicles de facturació. Passats els 3 mesos el preu serà de 44.95€ (37,14€ preu sense IVA) al mes

c) FIBRA 600 + MÒBIL 60GB Des del 15/04/2021 per 57.95€ (47.89€ preu sense IVA) al mes preu definitiu. Promoció vàlida per a altes noves i portabilitats.

d) FIBRA 600 + FIX + Mòbil 20Gb Des del 15/04/2021 per 48.95 preu definitiu (40.45 preu sense IVA) €/mes.

e) FIBRA 100 + MÒBIL 20GB Des del 15/04/2021 per 39.95€ (33.02 preu sense IVA) al me

9- DESPESES I PENALITZACIONS

a) Despeses d’alta: s’aplicarà un cost de 12,10 € per activació del servei de Fibra. En cas d’un paquet convergent (Fibra + Fix + Mòbil) el cost de la SIM de la línia principal és gratuït i no s’aplicaran despeses d’enviament de la SIM, ja que aquesta serà entregada pel tècnic. En cas de contractar més línies de mòbil, s’aplicaran les mateixes despeses que el mòbil solt (per l’enviament).

b) Penalització per cancel·lació/baixa d’instal·lació: en el cas que el client sol·liciti la cancel·lació o baixa del servei durant els 12 següents mesos des de la data d’inici del servei, la penalització serà de 181,50 €.

c) Penalització per no devolució d’equips: en el cas de sol·licitar la baixa, el client haurà de tornar l’equip/router de Fibra durant els següents 30 dies naturals. En cas d’incompliment, s’aplicarà una penalització de 100 € en concepte de despeses d’instal·lació.

d) Despeses d’enviament de l’instal·lador: el servei de l’instal·lador per fer l’alta del servei o en cas d’incidència és de franc. Només en el cas que el client sol·liciti el servei d’un tècnic i no sigui necessari o per causes injustificades, el client haurà d’abonar 50 € per visita no justificada del tècnic.

e) Podeu veure el detall de penalitzacions a https://parlem.com/penalitzacions

Condicions particulars AGILE TV

Servei associat a pack de fibra

a) AgileTV és un producte distribuït per Parlem. El servei de TV és donat per Over the Top Networks Ibérica, S.L. (AGILE TV).

b) En contractar el servei AgileTV rebràs un descodificador TV Box 4K en règim de cessió.

c) El servei d’Agile TV sempre haurà d’associar-se a una Fibra 100/600 convergent

d) Servei d’Agile TV no disponible per a altes d’ empresa

10- PROMOCIONS

a) Promoció nous clients Fibra 100+20GB, Fibra 600+20GB i Fibra 600 + 60GB a 6€ amb Rakuten TV Subscripció. Promoció vàlida des del 15/04/2021 Promoció vàlida per a clients nous

b) El preu per a clients és de 6€ al mes.

11- DESPESES I PENALITZACIONS AGILE TV

a) Despeses d’enviament: s’aplicarà un cost de 12.10€ per l’enviament del descodificador. El cost d’enviament serà unitari per a cada dispositiu.

b) Penalització per no devolució d’equips: en el cas de sol·licitar la baixa, el client haurà de tornar el descodificador durant els següents 30 dies naturals. En cas d’incompliment, s’aplicarà una penalització de 100 € en concepte de cost del dispositiu.

Parlem es reserva la possibilitat de fer una modificació dels
preus amb un preavís mínim d’un mes. En cas que el client no estés d’acord amb aquest increment, podria sol·licitar la baixa del servei sense penalització

Preus per a Particulars amb IVA inclòs
Preus per a Empreses sense IVA