Condicions particulars mòbil solt per empresa

1- MODALITAT

a) Abonaments mensuals que es renoven el dia 1 de cada mes i es carrega l’import del mes anterior directament al compte bancari del client.

b) A la factura hi apareix el cost de la tarifa en concret més l’escreix, si n’hi hagués, generat per trucades o navegació fora dels abonaments.

2- ABONAMENTS DE VEU

a) Tarifa limitats: abonament de trucades a fix i mòbils nacionals durant 200 minuts. Finalitzats els 200 minuts, es tarifica com una tarifa Zero.

b) Tarifes Minuts limitats (Fora tarifa): establiment de trucada de 18,15 cèntims. Els 3 primers minuts es facturen a 0 cènt./min. A partir del 4t minut es tarifica a 6 cènt./min (escreix de veu).

c) Escreix de veu: s’activa finalitzats els minuts inclosos a l’abonament de veu. Cost: 6 cènt./min + 18,15 cènt. d’establiment de trucada nova.

d) Tarifes il·limitades (VOLEM): trucades il·limitades a fixos i mòbils nacionals, amb establiment de trucada inclòs.

e) Ús del servei de veu només per a converses telefòniques i no per a altres usos com “walkie talkies” o similars. La SIM només es podrà utilitzar en dispositius mòbils; queda prohibit en centraletes, SIM-box, locutoris o altres elements de con-centració de tràfic telefònic en els quals es realitzin trucades massives o per a serveis de gestió de tràfic de dades. En el cas de fer aquests tipus d’ús, les trucades es facturaran a 10 cènt./ min i 20 cènt. d’establiment de trucada.

3- ABONAMENTS DE DADES

a) Navegació en funció dels Gigabytes contractats a màxima velocitat segons cobertura (GPRS, 3G, 3G+ i 4G).

b) Per a la configuració de les dades al mòbil, vegeu https://parlem.com/configurar-app-mobil/

c) Escreix de dades: en finalitzar l’abonament de dades, la velocitat de navegació baixarà a 16 Kbps.

d) Avís de consum: en consumir el 80% i 100% de l’abonament de dades, el client rebrà l’avís a través d’SMS. Aquest SMS pot entregar-se amb retard, ja que no s’emetrà fins que es finalitzi la sessió de consum realitzada pel client.

4- ALTRES

a) SMS: 9,68 cènt./SMS a destinacions nacionals i 30,25 cènt./SMS a destinacions internacionals.

b) SMS Premium: no hi ha disponibilitat d’aquest servei.

c) MMS: 48,40 cènt. independentment del volum de dades (Kbps).

d) Roaming: Per activar el servei de roaming s’haurà de fer des de l’APP. Es recomana fer-ho abans de viatjar, ja que pot trigar unes hores en activar-se vegeu https://parlem.com/roaming

eTrucades internacionals: vegeu https://parlem.com/trucades-internacionals

f) Números especials: queden excloses les trucades a serveis de tarificació especials (901, 902, 70X, etc.) i numeració curta (vegeu https://parlem.com/numeros-especials.

g) Serveis de tarificació especial: vegeu https://parlem.com/numeracio-especial/

5- DESPESES I PENALITZACIONS

a) Despeses d’alta: el cost de la SIM és gratuït si es contracta a través del web parlem.com. Només s’apliquen per l’enviament de la targeta SIM per missatgeria. Podeu veure el detall a https://parlem.com/penalitzacions

b) Penalitzacions: No hi ha cap permanència associada a l’alta de mòbil solt.

Parlem es reserva la possibilitat de fer una modificació dels preus amb un preavís mínim d’un mes. En cas que el client no estés d’acord amb aquest increment, podria solicitar la baixa del servei sense penalització

Preus per a Particulars amb IVA inclòs.
Preus per a Empreses sense IVA.